หน้าหลัก ติดต่อ แผนผังเว็บไซต์

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์
วิธีการ
รายงานประจำปี
แผนการจัดเก็บข้อมูล
สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตันบ่งชี้ / ตัวชี้วัด
   

4.4.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
                   4.4.1.1 ประวัติความเป็นมา 
                   4.4.1.2 แผนงานประจำปี 
                   4.4.1.3 บุคลากร 
                   4.4.1.4 รายงานผลการตรวจประเมิน 
          4.4.2   ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
          4.4.3   ก.พ.ร.สถาบันฯ 
                   4.4.3.1 เอกสารประกอบการจัดทำ ก.พ.ร. 
                   4.4.3.2 คำรับรองและรายงานผลการประเมินประจำปี 
                   4.4.3.3 คำรับรองปฏิบัติราชการภายในหน่วยงาน 
          4.4.4   การประกันคุณภาพการศึกษา 
                   4.4.4.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
                   4.4.4.2 วัตถุประสงค์ 
                   4.4.4.3 วิธีการ 
                   4.4.4.4 รายงานประจำปี 
                   4.4.4.5 แผนการจัดเก็บข้อมูล 
                   4.4.4.6 สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
                   4.4.4.7 ตันบ่งชี้ / ตัวชี้วัด 
          4.4.5   การควบคุมภายใน 
                   4.4.5.1 การควบคุมภายใน 
                   4.4.5.2 การบริหารความเสี่ยง 
          4.4.6   การจัดการองค์ความรู้ 
          4.4.7   กิจกรรม 
                   4.4.7.1 รายงานสรุปการทำกิจกรรม 
                   4.4.7.2 ประมวลภาพกิจกรรมการประกันคุณภาพ 
          4.4.8   ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา 
          4.4.9   ระบบจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา 
                   4.4.9.1 ระบบสมัครสมาชิก 
                   4.4.9.2 Upload ข้อมูลตามตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด
                   4.4.9.3 รายงานผลการ upload 
          4.4.10  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง 


      

  • สมศ.
  • ก.พ.ร.
  • สกอ.
  • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

มกราคม 2561
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-