หน้าหลัก ติดต่อ แผนผังเว็บไซต์

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์
วิธีการ
รายงานประจำปี
แผนการจัดเก็บข้อมูล
สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตันบ่งชี้ / ตัวชี้วัด
          รายงานประจำปี

ตารางคะแนนเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
ปีการศึกษา 2554-2555

หน่วยงาน ปี 2554 ปี 2555
คะแนนเฉพาะ
9 องค์ประกอบ (สกอ.)
คะแนนรวม
สกอ.-สมศ.
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 3.40    
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 3.36 - 2.82
คณะศิลปวิจิตร 2.67 - 2.69
คณะศิลปศึกษา 3.54 - 3.84
วิทยาลัยช่างศิลป 3.33 - 3.87
วชศ.สุพรรณบุรี 3.84 - 3.30
วชศ.นครศรีธรรมราช - ไม่เปิดในระดับอุดมศึกษา -
วิทยาลัยนาฏศิลป 4.08 - 2.79
วนศ.เชียงใหม่ 3.97 3.58 3.25
วนศ.นครศรีธรรมราช 4.19 - 3.52
วนศ.อ่างทอง 3.71 - 4.42
วนศ.ร้อยเอ็ด 3.62 - 3.55
วนศ.สุโขทัย 3.30 - 3.58
วนศ.กาฬสินธุ์ 2.87 3.17 3.20
วนศ.ลพบุรี 3.86 3.90 3.70
วนศ.จันทบุรี 4.10 4.05 3.78
วนศ.พัทลุง 3.10 4.08 3.78
วนศ.สุพรรณบุรี 4.26 3.62 3.39
วนศ.นครราชสีมา 3.49 3.31 3.49


มกราคม 2561
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-