หน้าหลัก ติดต่อ แผนผังเว็บไซต์

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์
วิธีการ
รายงานประจำปี
แผนการจัดเก็บข้อมูล
สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตันบ่งชี้ / ตัวชี้วัด
          สรุปผลการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2554

หน่วยงาน องค์ประกอบที่  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 เฉลี่ย ระดับคุณภาพ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 5.00 3.33 5.00 2.15 3.50 5.00 2.75 3.00 4.00 3.40 พอใช้
คณะศิลปนาฏดุริยางคศิลป์ 5.00 3.62 4.50 1.96 2.50 4.00 3.01 5.00 3.40 3.36 พอใช้
คณะศิลปวิจิตร 4.00 2.13 4.50 3.01 1.75 4.00 2.65 3.00 3.07 2.67 พอใช้
คณะศิลปศึกษา 4.00 4.15 3.50 3.31 3.00 4.00 3.50 4.00 3.00 3.54 ดี

เกณฑ์การประเมินคุณภาพมี 5 ระดับ  ดังนี้
                คะแนน 0.00 – 1.50        หมายถึง การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
                คะแนน 1.51 – 2.50        หมายถึง การดำเนินงานต้องปรับปรุง
                คะแนน 2.51 – 3.50        หมายถึง การดำเนินงานระดับพอใช้
                คะแนน 3.51 – 4.50        หมายถึง การดำเนินงานระดับดี
                คะแนน 4.51 – 5.00        หมายถึง การดำเนินงานระดับดีมาก
               
1.  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้คะแนนเฉลี่ย 3.40  ระดับคุณภาพ  อยู่ในระดับพอใช้
ในส่วนของรายละเอียดคุณภาพองค์ประกอบ  มีรายละเอียดดังนี้
                อันดับที่ 1. องค์ประกอบ  ที่มีระดับคุณภาพในระดับดีมาก  มี 3องค์ประกอบ  คือ  องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และองค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ทั้ง 3 องค์ประกอบได้คะแนน  5.00
                อันดับที่ 2. องค์ประกอบ  ที่มีระดับคุณภาพในระดับดี  มี1องค์ประกอบ  คือ  องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ได้คะแนน 4.00
                อันดับที่ 3. องค์ประกอบ  ที่มีระดับคุณภาพในระดับพอใช้  มี 4 องค์ประกอบ  คือ  องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการ ได้คะแนน 3.50 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  ได้คะแนน 3.33  องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  ได้คะแนน  3.00 และองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ได้คะแนน  2.75 
                อันดับที่ 4. องค์ประกอบ  ที่มีระดับคุณภาพในระดับต้องปรับปรุง  มี1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ได้คะแนน 2.15
                อันดับที่ 5. องค์ประกอบ  ที่มีระดับคุณภาพในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ไม่มี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยนำผลประกันคุณภาพมาพัฒนา  องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพในระดับต้องปรับปรุง  มี1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  ทางสถาบันฯ ได้มอบหมายให้        ดร.ดวงกมล บางชวด ดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ ของสถาบันฯ ให้เป็นระบบและมีมาตรฐานของงานวิจัย งานสร้างสรรค์  
ส่วนองค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพในระดับพอใช้  มี 4 องค์ประกอบ  คือ  องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  และองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  ทางคณะกรรมการฯ จะได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพต่อไป
2.  คณะศิลปะนาฏดุริยางคศิลป์  ได้คะแนนเฉลี่ย 3.36  ระดับคุณภาพ  อยู่ในระดับพอใช้
ในส่วนของรายละเอียดคุณภาพองค์ประกอบ  มีรายละเอียดดังนี้
                อันดับที่ 1. องค์ประกอบ  ที่มีระดับคุณภาพในระดับดีมาก  มี  2 องค์ประกอบ  คือ  องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ และองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  ทั้ง 2 องค์ประกอบได้คะแนน  5.00   
                อันดับที่ 2. องค์ประกอบ  ที่มีระดับคุณภาพในระดับดี  มี4องค์ประกอบ  คือ  องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ได้คะแนน  4.50องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ได้คะแนน  4.00 และองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  ได้คะแนน 3.62  และองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ได้คะแนน  3.01 
                อันดับที่ 3. องค์ประกอบ  ที่มีระดับคุณภาพในระดับพอใช้  มี 1 องค์ประกอบ  คือ  องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ได้คะแนน 3.40      
                อันดับที่ 4. องค์ประกอบ  ที่มีระดับคุณภาพในระดับต้องปรับปรุง  มี2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการ ได้คะแนน 2.50           และองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ได้คะแนน 1.96
                อันดับที่ 5. องค์ประกอบ  ที่มีระดับคุณภาพในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ไม่มี
                การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยนำผลประกันคุณภาพมาพัฒนา  องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพในระดับต้องปรับปรุง  มี2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการ และองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
                ส่วนองค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพในระดับพอใช้  มี 1 องค์ประกอบ  คือ  องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
3.  คณะศิลปวิจิตร ได้คะแนนเฉลี่ย 2.67  ระดับคุณภาพ  อยู่ในระดับพอใช้
ในส่วนของรายละเอียดคุณภาพองค์ประกอบ  มีรายละเอียดดังนี้
                อันดับที่ 1. องค์ประกอบ  ที่มีระดับคุณภาพในระดับดีมาก  ไม่มี  
                อันดับที่ 2. องค์ประกอบ  ที่มีระดับคุณภาพในระดับดี  มี3องค์ประกอบ  คือ  องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ได้คะแนน  4.50องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ ได้คะแนน 4.00 องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ได้คะแนน  4.00
                อันดับที่ 3. องค์ประกอบ  ที่มีระดับคุณภาพในระดับพอใช้  มี 4 องค์ประกอบ  คือ  องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ได้คะแนน 3.07  องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ได้คะแนน 3.01      องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  ได้คะแนน  3.00  และองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ได้คะแนน  2.65 
                อันดับที่ 4. องค์ประกอบ  ที่มีระดับคุณภาพในระดับต้องปรับปรุง  มี2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  ได้คะแนน 2.13  และองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการ ได้คะแนน 1.75        
                อันดับที่ 5. องค์ประกอบ  ที่มีระดับคุณภาพในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ไม่มี
                การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยนำผลประกันคุณภาพมาพัฒนา  องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพในระดับต้องปรับปรุง  มี2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  และองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการ
                ส่วนองค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพในระดับพอใช้  มี 4 องค์ประกอบ  คือ  องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  และองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
4.  คณะศิลปศึกษา  ได้คะแนนเฉลี่ย 3.54  ระดับคุณภาพ  อยู่ในระดับดี
ในส่วนของรายละเอียดคุณภาพองค์ประกอบ  มีรายละเอียดดังนี้
                อันดับที่ 1. องค์ประกอบ  ที่มีระดับคุณภาพในระดับดีมาก  ไม่มี  
                อันดับที่ 2. องค์ประกอบ  ที่มีระดับคุณภาพในระดับดี  มี4องค์ประกอบ  คือ  องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  ได้คะแนน 4.15  องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ ได้คะแนน  4.00    องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ได้คะแนน  4.00 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  ได้คะแนน  4.00   
                อันดับที่ 3. องค์ประกอบ  ที่มีระดับคุณภาพในระดับพอใช้  มี 5 องค์ประกอบ  คือ  องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ได้คะแนน  3.50  องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ได้คะแนน  3.50  องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ได้คะแนน 3.31  องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการ ได้คะแนน 3.00  และองค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ได้คะแนน 3.00                 
                อันดับที่ 4. องค์ประกอบ  ที่มีระดับคุณภาพในระดับต้องปรับปรุง  ไม่มี  
                อันดับที่ 5. องค์ประกอบ  ที่มีระดับคุณภาพในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ไม่มี
          การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยนำผลประกันคุณภาพมาพัฒนา  องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพในระดับพอใช้ มี5 องค์ประกอบ  คือ  องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการ และองค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ


มกราคม 2561
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-