หน้าหลัก ติดต่อ แผนผังเว็บไซต์

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์
วิธีการ
รายงานประจำปี
แผนการจัดเก็บข้อมูล
สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตันบ่งชี้ / ตัวชี้วัด
          คำรับรองและรายงานผลการประเมินประจำปี

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2556  อ่านเพิ่มเติม

1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปี
   งบประมาณ พ.ศ. 2552 อ่านเพิ่มเติม

2. ระดับความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาบุคลากร อ่านเพิ่มเติม

3. ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 อ่านเพิ่มเติม

4. 
ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับนองการปฏิบัติราชการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2555   อ่านเพิ่มเติม


มกราคม 2561
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-