หน้าหลัก ติดต่อ แผนผังเว็บไซต์

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์
วิธีการ
รายงานประจำปี
แผนการจัดเก็บข้อมูล
สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตันบ่งชี้ / ตัวชี้วัด
          รายงานผลการตรวจประเมิน

วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดได้แก่ คณะวิชา วิทยาลัย และสำนักงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)เป็นประจำทุกสิ้นปีการศึกษา โดยประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ของแต่ละระดับ ในวงรอบปีการศึกษาตั้งแต่ 1 มิถุนายน จนถึง 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามนโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในคณะ วิทยาลัย สำนักงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  2. เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา โอกาสและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน ในรอบปีการศึกษา พร้อมเสนอแนะแนวทางเพื่อการพัฒนา และแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
  3. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่แสดงสัมฤทธิผลในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาซึ่งจะเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป
 
ขั้นตอนการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และหน่วยงานในสังกัด
  1. คณะวิชา วิทยาลัย (วิทยาลัยช่างศิลป์และวิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกแห่ง) สำนักงาน จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประกันคุณภาพประจำคณะวิชา วิทยาลัย และสำนักงานเสนอต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ภาคสนาม) ตรวจสอบและประเมินคุณภาพระบบกลไก และผลการดำเนินงาน ตามองค์ประกอบและมาตรฐานคุณภาพตามที่สถาบันกำหนดและที่เพิ่มเติมตามพันธกิจของหน่วยงาน
  3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินอภิมานประเมินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (จากการประเมินภาคสนาม) ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาส่งคืนแก่ทุกหน่วยงาน
  4. คณะวิชา วิทยาลัย และสำนักงานจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุง รายงานต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ภายในกำหนดและนำผลไปใช้ในการบริหารจัดการต่อไป
  5. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สรุปผลการประเมินและดำเนินการเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวมระดับสถาบัน และเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหน่วยงาน และระดับสถาบันต่อสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
ส่วนประกอบของรายงานการประเมินตนเอง

         สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้กำหนดรูปแบบการจัดทำเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานในสังกัด โดยมีส่วนประกอบ  4  ส่วน คือ บทที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน  บทที่ 2  ผลการดำเนินงานและการประเมินคุณภาพ  บทที่ 3  สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน และ ภาคผนวก

บทที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน

        ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานประกอบด้วย รายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของหน่วยงาน  ได้แก่  ความเป็นมาโดยสังเขปปรัชญาปณิธาน วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้นตามพันธกิจ(ถ้ามี)โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบและกลไกประกันคุณภาพของหน่วยงาน สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาและเป้าหมายที่สำคัญในปีปัจจุบัน 
ลักษณะการเขียน:         แบบบรรยายความในส่วนการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาและเป้าหมายปีปัจจุบัน ให้สรุปในรูปแบบตารางตาที่กำหนด


บทที่ 2  ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ

       การตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน  เป็นตารางการตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย (1)รายการตรวจสอบตามองค์ประกอบหรือมาตรฐานคุณภาพและตัวบ่งชี้ที่มีลักษณะเป็นกระบวนการดำเนินงาน (2) ผลการตรวจสอบระดับคุณภาพการดำเนินการตามเกณฑ์ (3) หลักฐานอ้างอิง การรายงานผลการดำเนินงานหลังจากการประเมินคะแนนระดับหรือข้อมูลร้อยละ ท้ายตารางให้เขียนในลักษณะอธิบายความโดยละเอียดและชัดเจนโดยควรอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน (ระดับหรือร้อยละ) หรือตามรายตัวบ่งชี้ย่อย พร้อมทั้งวงเล็บเอกสารสำหรับอ้างอิงท้ายประโยคที่มีหลักฐานประกอบด้วย

บทที่ 3  สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน

        เป็นส่วนแสดงผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ตามองค์ประกอบหรือมาตรฐานคุณภาพและตัวบ่งชี้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  โดยสรุปคะแนนจากผลการดำเนินงานจริง (คือคะแนนที่ได้ในบทที่ 2)
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการเสริมจุดแข็งและแนวทางการพัฒนา ควรเขียนอธิบายด้วยข้อความกระชับและชัดเจนเพื่อนำเสนอจุดแข็งของหน่วยงาน และจุดที่ควรพัฒนาหรือเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนนำเสนอแนวทางการเสริมจุดที่เป็นจุดแข็งให้ดียิ่งขึ้นและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง

ส่วนที่ 4  ภาคผนวก   

ประกอบด้วยเอกสารเพิ่มเติม
1. ข้อมูลพื้นฐาน(Common Data Set) 
2. รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพของหน่วยงาน  เป็นต้น
 มกราคม 2561
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-