หน้าหลัก ติดต่อ แผนผังเว็บไซต์

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์
วิธีการ
รายงานประจำปี
แผนการจัดเก็บข้อมูล
สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตันบ่งชี้ / ตัวชี้วัด
          นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

    

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เรื่อง  นโยบายและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  พ.ศ. 2555 -2557

          ตามความในหมวดที่ 6 มาตราที่ 47 และมาตราที่ 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษาต้องดำเนินการเพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงได้กำหนดนโยบายและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด และเป็นเป้าหมายในพัฒนาระบบการประกันคุณภาพพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 - 2557 ดังต่อไปนี้
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
"สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มุ่งสร้างวัฒนธรรมคุณภาพขององค์กรสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง"
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
1.       ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีกระบวนการทำงานตามระบบคุณภาพ
2.       ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
3.       ส่งเสริมและพัฒนาให้มีระบบ กลไกและการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
นโยบายและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.  2555– 2557 ตามประกาศนี้ ให้ใช้กับหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทุกระดับ ได้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา คณะศิลปวิจิตรคณะศิลปนาฏดุริยางค์ภาควิชา วิทยาลัยนาฏศิลป์และวิทยาลัยช่างศิลป์ทุกแห่ง สำนักงานอธิการบดี กอง ฝ่ายและงาน รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึงปีการศึกษา 2557 


มกราคม 2561
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-