หน้าหลัก ติดต่อ แผนผังเว็บไซต์

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์
วิธีการ
รายงานประจำปี
แผนการจัดเก็บข้อมูล
สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตันบ่งชี้ / ตัวชี้วัด
          วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
          1) เพื่อเป็นกลไกการควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และสถานศึกษาในสังกัดในภาพรวม ทั้งด้านการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
          2) เพื่อให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และสถานศึกษาในสังกัดรับทราบถึงข้อดี ข้อที่ควรพัฒนา และสถานภาพการดำเนินงาน อันจะเป็นข้อมูลที่มีค่าในการนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานไปสู่สู่เป้าหมายและเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
          3) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และหน่วยงานในสังกัดสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
          4) เพื่อให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาของทั้งสถาบันและหน่วยงานในสังกัดได้อย่างเหมาะสม
           5) เพื่อให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทั้งการประเมินคุณภาพภายนอกและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  


มกราคม 2561
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-