หน้าหลัก ติดต่อ แผนผังเว็บไซต์

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์
วิธีการ
รายงานประจำปี
แผนการจัดเก็บข้อมูล
สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตันบ่งชี้ / ตัวชี้วัด
          ตัวบ่งชี้ ตัววัด
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
หน่วยงานที่จัด
การเรียนการสอน
สนอ. สถาบันฯ
คณะ/วิทยาลัย ภาควิชา/หลักสูตร    
องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
1.1      กระบวนการพัฒนาแผน / - / /
องค์ประกอบที่  2  การเรียนการสอน
2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร / / - /
2.2  อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก / / - /
2.3  อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ / / - /
2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน / - / /
2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ /** - - /
2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน / / - /
2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต / / - /
2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต / - - /
องค์ประกอบที่  3   กิจกรรมการพัฒนานิสิต
3.1  ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร / - - /
3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต / - - /
องค์ประกอบที่  4   การวิจัย
4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ / - - /
4.2  ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ / - - /
4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย / - - /
องค์ประกอบที่  5   การบริการทางวิชาการแก่สังคม
5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม / /* - /
5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชนต่อสังคม / - - /
องค์ประกอบที่  6   การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6.1  ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม / - / /
องค์ประกอบที่  7   การบริหารและการจัดการ
7.1  ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน / /* / /
7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ / - / /
7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ / - / /
7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง / - / /
องค์ประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ
8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ / - / /
องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน / / / /
องค์ประกอบที่  10 อัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
10.1  ประสิทธิผลในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม / - - /
10.2  ร้อยละของกิจกรรมฯในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม
/ - - /
10.3  ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์
พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมฯ
/ - - /


มกราคม 2561
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-