หน้าหลัก ติดต่อ แผนผังเว็บไซต์

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์
วิธีการ
รายงานประจำปี
แผนการจัดเก็บข้อมูล
สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตันบ่งชี้ / ตัวชี้วัด
          วิธีการ

  
ประกาศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เรื่อง  ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ.  2555

.....................................................................
 
          ตามความในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้กำหนดนโยบายเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ตามพันธกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการให้ได้ ผลผลิต  ผลลัพธ์ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ องค์ประกอบคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มาตรฐานการประกันคุณภาพระดับพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้
 
          ข้อที่ 1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาทุกระดับ และหน่วยงานสนับสนุนในสังกัดของสถาบัน ต้องประกอบด้วย
(1)   การประเมินคุณภาพภายใน
(2)   การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(3)   การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานและมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ต้องประกอบด้วย
(1)   การประเมินคุณภาพภายนอก
(2)   การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
          ข้อที่ 2 หลักการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๑)          สถานศึกษา และหน่วยงานทุกระดับ ดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามภาระงานหลัก และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาและหน่วยงานที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน นักเรียนนักศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๒)          สถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายในที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ครบทุกวงจรคุณภาพ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้อย่างน้อย 3 ปีการศึกษา และ 3 ปีงบประมาณ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และการประเมินคุณภาพภายนอก
๓)          สถานศึกษาและหน่วยงานจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการคณะ หรือคณะกรรมการวิทยาลัย และเสนอต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตามลำดับ และรายงานยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาตามระยะเวลาที่กำหนดและเปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชน
๔)          สถานศึกษาต้องนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงาน โดยมีการดำเนินงานตามแผนและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงพัฒนาและรายงานต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
          ข้อที่ 3 หลักและวิธีดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
          สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และได้กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานสนับสนุนต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมและให้ถือว่าระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑)     ทุกหน่วยงานได้แก่ “คณะวิชา วิทยาลัยนาฏศิลป์และวิทยาลัยช่างศิลป์ทุกแห่ง สำนักงานกอง/ฝ่าย งาน และหน่วยงานในสังกัดที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น”จัดโครงสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๒)     ทุกหน่วยงานฯ จัดให้มีกลไกการดำเนินงาน ซึ่งได้แก่
2.1   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน/สถานศึกษาโดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
(1)  กำหนดแนวทางและวิธีดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน/สถานศึกษาครบทุกวงจรคุณภาพสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(2)  มีการกำกับ ติดตาม และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน/สถานศึกษา
(3)  ดำเนินการตรวจสอบ ทบทวน และรายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน/สถานศึกษา ในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใช้วิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.2  คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ทำหน้าที่ดำเนินการประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำเครื่องมือ กลไกการควบคุม ตรวจสอบ และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามระบบทุกวงจรคุณภาพ ภายใต้คำแนะนำและการกำกับของคณะกรรมการข้อ 2.1 และดำเนินการจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน/สถานศึกษา และนำเสนอต่อคณะกรรมการหน่วยงาน/สถานศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตามลำดับ
๓)     ทุกหน่วยงานฯ จัดระบบสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการตรวจสอบคุณภาพโดยสถาบันและหน่วยงานภายนอกโดยต้องรายงานผลย้อนหลังได้อย่างน้อย 3 ปีการศึกษาและ 3 ปีงบประมาณ  
๔)     หน่วยงานฯ สามารถกำหนดตัวบ่งชี้ระดับหน่วยงาน/สถานศึกษาเพิ่มเติมจากตัวบ่งชี้มาตรฐานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงาน สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน ตามบริบทของหน่วยงาน/สถานศึกษาและท้องถิ่น โดยต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาตามระดับที่จัดการศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานและวิธีการประเมินคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๕)           ทุกหน่วยงานฯดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายในตามโครงสร้างการทำงาน โดยให้                   ทุกหน่วยงานภายในดำเนินการประกันคุณภาพในภาระงานที่ตนเองรับผิดชอบ กล่าวคือปฏิบัติงานคุณภาพตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณาในภาระงานปกติของแต่ละหน่วยงานนั้นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน ซึ่งคณะกรรมการที่รับผิดชอบต้องถ่ายทอดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานลงสู่ระดับหน่วยงานตามสายงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์และความรับผิดชอบ ลงจนถึงระดับบุคคล  
๖)      ทุกหน่วยงานฯ จัดทำรายงานคุณภาพประจำปี (Self Assessment Report) โดยระบุความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และเป้าหมายกลางที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนดพร้อมหลักฐานข้อมูลและการประเมินสัมฤทธิผล เสนอต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
๗)    ทุกหน่วยงานฯ ตรวจสอบการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามระดับการจัดการศึกษา โดยต้องประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบปีการศึกษา และรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด คือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบปีการศึกษา
๘)     ทุกหน่วยงานฯ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ของหน่วยงาน/สถานศึกษา  จากผลการประเมินคุณภาพภายใน (ที่สถานศึกษาดำเนินการ) และการประเมินคุณภาพภายในโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และการประเมินคุณภาพภายนอก (กรณีที่ในปีนั้นสถานศึกษาและหน่วยงานรับการประเมินคุณภาพภายนอก) และรายงานต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยคำนึงถึงหลักและครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
(๑)        เป็นแผนซึ่งใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา และความจำเป็นอย่างเป็นระบบ และมีแผนงานรองรับ
(๒)        กำหนดภารกิจ เป้าหมายและสภาพความสำเร็จของการพัฒนาอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
(๓)        กำหนดวิธีดำเนินงานที่มีหลักการหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้ให้ครอบคลุมการพัฒนาทั้งด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้
(๔)        กำหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของหน่วยงาน/สถานศึกษาทุกคนรวมทั้งผู้เรียนรับผิดชอบ และดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถกำหนดบทบาทและแนวทางให้ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
(๕)        กำหนดกรอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
๙)     ทุกหน่วยงานฯ ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งมีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และจัดทำรายงานสรุปผลการปรับปรุงพัฒนาตามแผนพัฒนาของสถานศึกษาและหน่วยงาน
๑๐)สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดำเนินการ กำกับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน และทบทวนระบบการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและร่วมดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
(๑)                  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน หน่วยงานและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการอาชีวศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒)        พัฒนากลไกการดำเนินงานและมาตรฐานคุณภาพ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันและหน่วยงาน/สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลัก และคุณลักษณะที่สำคัญด้วย
(๓)        จัดทำแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา กรอบและเป้าหมายการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับทั้งสถาบัน หน่วยงาน/สถานศึกษา
(๔)        ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบปีการศึกษา และรายงานผลการติดตามตรวจสอบต่อสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(๕)        ดำเนินการและสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ให้ความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินการพัฒนา ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผลคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
(๖)        วิเคราะห์ วิจัย ทบทวนและเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(๗)        กำกับ สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม ประเมินผลและผดุงประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ข้อที่ 4  กลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
          (สำหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา)
๑)      การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา หน่วยงานระดับอุดมศึกษา โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดำเนินการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
๒)      ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องคำนึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประกาศกำหนด
๓)      คณะวิชาและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังต่อไปนี้
(๑)        หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ
(๒)        คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์
(๓)        สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน
(๔)        ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น
(๕)        อุปกรณ์การศึกษา
(๖)        สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา
(๗)        การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา
(๘)        องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร
ข้อที่ 5  กลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
          (สำหรับวิทยาลัยช่างศิลป์ทุกแห่ง และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษา)
๑)     ระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยช่างศิลป์ทุกแห่ง และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษาต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาการอาชีวศึกษา และต้องครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งเหมาะสมกับสภาพผู้เรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่นและเทคโนโลยี
๒)     วิทยาลัยช่างศิลป์ทุกแห่ง และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแก่ผู้เรียนตามหลักสูตรที่เปิดสอนครบทุกสาขาวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา หรือตามระยะเวลาที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เห็นสมควร
๓)     วิทยาลัยช่างศิลป์ทุกแห่ง และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ และจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดำเนินการและตรวจสอบ ที่สอดคล้องกับแนวทางที่สถานศึกษาได้กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้  (1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนดำเนินการของสถานศึกษา (2) กระบวนการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์  (3) การวิจัยและนวัตกรรม  (4) การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  (5) การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ (6) การบริหารและการจัดการสถานศึกษา  (7) การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา (8) การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา
ข้อที่ 6  กลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับพื้นฐานวิชาชีพ
          (สำหรับวิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกแห่ง)
๑)            ระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกแห่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งคำนึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น
๒)     วิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกแห่งต้องจัดทำแผนพัฒนาของสถานศึกษา โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา  2) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และความสำเร็จของการพัฒนาไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  3) กำหนดวิธีดำเนินงานที่มีหลักวิชา ผลการวิจัย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพื่อนำไปสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้  4) กำหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ  5) กำหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนรับผิดชอบและดำเนินงานตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  6) กำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 7) กำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  8) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
           ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตามประกาศนี้ให้ใช้กับหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทุกระดับ ได้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา คณะศิลปวิจิตรคณะศิลปนาฏดุริยางค์  ภาควิชา วิทยาลัยนาฏศิลป์และวิทยาลัยช่างศิลป์ทุกแห่ง สำนักงานอธิการบดี กอง ฝ่าย และงาน รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคลตั้งแต่ปีการศึกษา 2555  เป็นต้นไป


มกราคม 2561
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-