หน้าหลัก ติดต่อ แผนผังเว็บไซต์

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์
วิธีการ
รายงานประจำปี
แผนการจัดเก็บข้อมูล
สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตันบ่งชี้ / ตัวชี้วัด
          เอกสารประกอบการจัดทำ ก.พ.ร.

1. การเขียนผลงานวิชาการ อ่านเพิ่มเติม

2. การแก้ไขหัวข้อเรื่อง อ่านเพิ่มเติม

3. งานวิจัยที่ได้จัดทำ ในปี 2548 - 2551 อ่านเพิ่มเติม

4. แนวทางการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ อ่านเพิ่มเติม


5. การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อ่านเพิ่มเติม

6. การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน อ่านเพิ่มติม

7. ลิขสิทธิ์ของตำราทางวิชาการ อ่านเพิ่มเติม

8. สร้างกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างไร อ่านเพิ่มเติม

9. หลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อ.ยุพา ประเสริฐยิ่ง อ่านเพิ่มเติม


มกราคม 2561
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-