หน้าหลัก ติดต่อ แผนผังเว็บไซต์

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์
วิธีการ
รายงานประจำปี
แผนการจัดเก็บข้อมูล
สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตันบ่งชี้ / ตัวชี้วัด
          แผนงานประจำปี

ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีการศึกษา 2555

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
1. ภาควิชา คณะ วิทยาลัย สถาบันฯ ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 กรกฎาคม –กันยายน 2555 หัวหน้าภาควิชา คณบดี ผู้อำนวยการ อธิการบดี
2. สถาบันฯ ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยนำผลประกันคุณภาพมาพัฒนา  สำหรับผู้บริหาร 9-10 พฤศจิกายน 2555 กองนโยบายและแผน
3. สถาบันฯ รายงานสรุปผลการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 15 ธันวาคม 2555 งานประกันคุณภาพการศึกษา
4. ภาควิชา คณะ วิทยาลัย สถาบันฯ นำผลการประเมินมาพัฒนาและทำแผนปรับปรุงการทำงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 30 ธันวาคม 2555 ผู้อำนวยการ คณบดีอธิการบดี
5. สถาบันฯ จัดอบรมสัมมนาระดับภาควิชาและผู้รับผิดชอบงานประกัน  “พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยนำผลประกันคุณภาพมาพัฒนา” 16-18 ธันวาคม 2555 งานประกันคุณภาพการศึกษา
6. ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 ระดับ 5-6 มกราคม 2556 งานประกันคุณภาพการศึกษา
7. จัดพิมพ์คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ มกราคม 2556 งานประกันคุณภาพการศึกษา
8. สถาบันฯ จัดอบรมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 29 มกราคม 2556 งานประกันคุณภาพการศึกษา
9. สถาบันฯ จัดกิจกรรมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันในชุมชนใกล้เคียง 21-22 กุมภาพันธ์ 2556 งานประกันคุณภาพฯ     แต่ละแห่ง/คณะ/วิทยาลัย
10. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียน SAR ทั้ง 3 ระดับ 18-19 มีนาคม 2556 งานประกันคุณภาพการศึกษา
ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
11. วิทยาลัย ภาควิชา เตรียม เขียน SAR และนำข้อมูลเข้า CHE onlineเพื่อเตรียมการประเมินของวิทยาลัย มีนาคม –พฤษภาคม 2556 หัวหน้าภาควิชา  สำนักงานประกันแต่ละแห่งและผู้ที่ได้รับมอบหมาย  คณบดี ผู้อำนวยการ
12. ประชุมสัมมนาประธานคณะกรรมการประเมิน 7-8 พฤษภาคม 2556 งานประกันคุณภาพ
13. ภาควิชา วิทยาลัยประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 15-25 มิถุนายน 2556 หัวหน้าภาควิชา งานประกันแต่ละแห่ง / คณบดี ผู้อำนวยการ
14. ภาควิชา วิทยาลัย  จัดส่งผลการประเมินและSAR ให้คณะ 25-30 มิถุนายน 2556 หัวหน้าภาควิชา งานประกันแต่ละแห่งและหน่วยงานประกันของสถาบัน
15. คณะลงระบบ CHE QA Online ของ สกอ. 1-5 กรกฎาคม 2556 งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
16. ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะระดับพื้นฐานและระดับอาชีวะ (10-19 ก.ค.) 11-12 ก.ค. 56ศิลปวิจิตร
16-17ก.ค.56ศิลปศึกษา
18-19ก.ค.56ศิลปนาฏฯ
งานประกันคุณภาพการศึกษาส่วนกลางและคณะ
17. สถาบันฯ ลงระบบ CHE QA Online ของ สกอ. 20-25 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสถาบัน
18. สถาบันฯ จัดทำ SAR ของสถาบันฯ (แต่ละวิทยาลัยส่งตัวแทนร่วมจัดทำ) 20-30 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสถาบัน
19. สถาบันฯ ประเมินคุณภาพภายใน 19-21 สิงหาคม 2556 อธิการบดี รองอธิการ ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ QA ของสถาบัน
ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
20. สถาบันฯ จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง SAR ให้กับ สกอ. 17 กันยายน 2556 คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสถาบัน
21. วิทยาลัย คณะ สถาบัน จัดทำ Improvement plan เสนอสถาบันเพื่อพิจารณา 20 กันยายน 2556 ทุกหน่วยงาน
22. สถาบันฯ นำผลการประเมินและImprovement planของวิทยาลัย คณะ สถาบัน เสนอต่อสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณา 20-30 กันยายน 2556 คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสถาบัน
23. สถาบันฯ จัดส่งรายงานประจำปีให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม 30 กันยายน 2556 อธิการบดี รองอธิการบดี  คณบดี และผู้ที่เกี่ยวข้องผู้รับผิดชอบงานประกัน
24. ภาควิชา  วิทยาลัย คณะ สถาบัน นำผลการประเมินมาพัฒนาหน่วยงานของตนเองต่อไป ตุลาคม - ธันวาคม 2556 ผู้อำนวยการ
คณบดี  อธิการบดี


มกราคม 2561
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-