หน้าหลัก ติดต่อ แผนผังเว็บไซต์

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์
วิธีการ
รายงานประจำปี
แผนการจัดเก็บข้อมูล
สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตันบ่งชี้ / ตัวชี้วัด
   การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

                การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ดูรูปภาพ Click  1 2 ...อ่านต่อ

โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม กิจกรรมที่ ๒ ร่วมกับสวนโมกข์นานาชาติ

โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม
กิจกรรมที่ ๒ ร่วมกับสวนโมกข์นานาชาติ  ศิลปะในการดำเนินชีวิต จิตวิทยาครอบครัว จัดค่ายครอบครัว  ระหว่างวันที่ ๑๐ -๑๕  เมษายน ๒๕๕๖  ณ สวนโมกข์นานาชาติ  จ.สุราษฎร์ธานี  บริการครอบครัวที่สนใจ  ๑๒๐ คน


ดูรูปภาพกิจกรรม  Click  1  2  3  4  5  6  7

โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม กิจกรรมที่ ๑ ร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส

โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม กิจกรรมที่ ๑ ร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส  ศิลปะในการดำเนินชีวิต จิตวิทยาครอบครัว จัดค่ายครอบครัว  ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖  ณ สวนโยคะธรรม  จ.ประจวบคีรีขันธ์  บริการครอบครัวที่สนใจ  ๔๐ คน อ่านต่อ

ดูรูปภาพกิจกรรม ...อ่านต่อ

ประมวลภาพโครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการการประชุมสัมมนา แกนนำเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ ๒๑ – ๒๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕๖    ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
และ โรงแรมยูเรเซีย ชะอำลากูล  จ.เพชรบุรี    
อ่านต่อ..

ดูภาพกิจกรรม ...อ่านต่อ

[ 1 ]


มกราคม 2561
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-