หน้าหลัก ติดต่อ แผนผังเว็บไซต์

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์
วิธีการ
รายงานประจำปี
แผนการจัดเก็บข้อมูล
สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตันบ่งชี้ / ตัวชี้วัด
   การประชุมการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

             การจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อร่วมกันเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ฉบับสมบูรณ์
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นั้น
            งานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ href="?menus=contentmain&tid=21&table=dz_public_relations">...อ่านต่อ


ระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 1   ดาวน์โหลด
องค์ประกอบที่ 2   ดาวน์โหลด
องค์ประกอบที่ 3   ดาวน์โหลด
องค์ประกอบที่ 4   ดาวน์โหลด
องค์ประกอบที่ 5   ...อ่านต่อ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕  อ่านต่อ

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป...อ่านต่อ


[ 1 ]


มกราคม 2561
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-