หน้าหลัก ติดต่อ แผนผังเว็บไซต์

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์
วิธีการ
รายงานประจำปี
แผนการจัดเก็บข้อมูล
สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตันบ่งชี้ / ตัวชี้วัด
   
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
                การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ดูรูปภาพ Click  1 2 3 4 5 6 7  


มกราคม 2561
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-