หน้าหลัก ติดต่อ แผนผังเว็บไซต์

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์
วิธีการ
รายงานประจำปี
แผนการจัดเก็บข้อมูล
สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตันบ่งชี้ / ตัวชี้วัด
   
การประชุมการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

             การจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อร่วมกันเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ฉบับสมบูรณ์
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นั้น
            งานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงได้กำหนดการดำเนินงานการจัดประชุมการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายา         

ดูรูปกิจกรรม 1  2  3  4  5  6


 

                            มกราคม 2561
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-